20% ZNIŻKI NA SERWIS I MONTAŻ, JEŚLI KUPISZ U NAS

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.kamperologia.pl.
Regulamin określa zasady składania zamówień i dostawy produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionymi produktami oraz sposoby rozpatrywania reklamacji.
Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.kamperologia.pl.

Administratorem strony www.kamperologia.pl jest Kamperologia Sp. z o.o., ul. Czajewicza 5/7 lok. 47, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231511534

Sprzedawcą na stronie www.kamperologia.pl jest Kamperologia Sp. z o.o., ul. Czajewicza 5/7 lok. 47, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231511534

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@kamperologia.pl lub pod numerem telefonu + 48 796 562 666 

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań te chnicznych:
– przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

§ 2 Definicje

Klient – nabywca Produktów oferowanych do sprzedaży przez Kamperologia Sp. z o.o. w ramach Strony

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Konto – zapis w systemach informatycznych Strony przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących składanych zamówień i zawieranych umów

Koszyk zakupowy – lista Produktów wybranych przez Klienta na Stronie w celu złożenia zamówienia

Kredytodawca – oznacza bank współpracujący z (tutaj>nazwa), który podpisuje z Konsumentem Umowę Kredytową na zakup Produktów czyli (tutaj>nazwa banku)

Materiały – wszelkie materiały i informacje, w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w szczególności utwory słowne, graficzne, muzyczne, audiowizualne w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty na Stronie

Opinie  – zamieszczone opinie o produktach nie została zweryfikowane

Produkty – usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Strona – serwis internetowy wraz ze sklepem internetowym dostępny na www.kamperologia.pl

Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Kamperologia Sp. z o.o. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kamperologia Sp. z o.o. zawierana z wykorzystaniem Strony

Umowa Kredytowa – oznacza kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24), który może być udzielony Konsumentom przez Kredytodawcę na podstawie Umowy Kredytu, przy spełnieniu warunków i na zasadach określonych w odrębnych dokumentach Kredytodawcy zamieszczonych na stronie Kredytodawcy

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Kamperologia Sp. z o.o., dotycząca wykonania usługi świadczonej na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134);

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Kamperologia Sp. z o.o., ul. Czajewicza 5/7 lok. 47, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231511534

§ 3 Jakie usługi świadczymy

Na Stronie świadczymy usługi:
– wyświetlanie Strony w Internecie
– udostępnianie informacji o Produktach
– wyszukiwanie Produktów przy wykorzystaniu wyszukiwarki
– wskazywanie dostępności Produktów na Stronie
– logowanie Klienta
– rejestracja Konta
– założenie i prowadzenie Konta
– dodawanie wybranych Produktów do Koszyka zakupowego,
– składanie zamówień zakupowych
– wyrażanie opinii i ocen dotyczących Strony, Produktów oraz Materiałów
– dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną
– umożliwienie kontaktu z Administratorem
Powyższe usługi świadczone na Stronie są udostępniane bezpłatnie.

Niektóre usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione na Stronie mogą podlegać osobnym regulaminom.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia wyświetlania zawartości Strony przez Kamperologia Sp. z o.o. a w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta zostaje zawarta po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta na Stronie, w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta zostaje zawarta po wypełnieniu i wysłaniu formularza czy opinii.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Strony lub usunięcia Konta czy rezygnacji z konkretnej usługi.

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kamperologia Sp. z o.o., ul. Czajewicza 5/7 lok. 47, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231511534 na Stronie jest bezterminowe. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Strony, wypowiadając ją w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@kamperologia.pl.
Kamperologia Sp. z o.o. może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie prośby o potwierdzenie na adres e-mailowy Klienta, w takim przypadku umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Strona wraz z udostępnionymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępna jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Kamperologia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Strony a w szczególności funkcjonalności, zakresu i rodzaju usług, serwisowania, konserwacji i rozwijania Strony.

Regulamin udostępniany jest na Stronie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na każdorazowe żądanie Klienta wyrażone w dowolnym momencie.

§ 4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

Klient ma prawo składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupów za pośrednictwem Strony:
– po zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta na Stronie
– bez konieczności zarejestrowania się na Stronie

Po utworzeniu Konta, Klient jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta.
Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Strony bez rejestrowania się na Stronie, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na Stronie podczas składania zamówienia.

§ 5 Zasady korzystania ze Strony

Podczas korzystania ze Strony, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. 

Korzystając ze Strony, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

– korzystania z niego w sposób nienaruszający praw i interesów Kamperologia Sp. z o.o. oraz innych Konsumentów

– umieszczania Materiałów własnych nienaruszających jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych, w sytuacji stwierdzenia takich działań Kamperologia Sp. z o.o. niezwłocznie usunie takie Materiały

– korzystania ze Strony w sposób nieutrudniający lub niezakłócający funkcjonowania

– korzystania w sposób szanujący prawa innych Konsumentów, nieumieszczania niezamówionej informacji handlowej (spam)

– korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych na Stronie zgodnie z prawem, w tym w zakresie własnego użytku osobistego

Klient powinien powiadomić niezwłocznie Kamperologia Sp. z o.o. o każdym przypadku naruszenia praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem ze Strony, jak również o jakimkolwiek innym znanym przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie w trakcie korzystania ze Strony

Kamperologia Sp. z o.o. ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn: naruszenie zasad bezpieczeństwa Strony, zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych, naruszenie prywatności lub praw innych Konsumentów w ramach korzystania ze Strony lub obowiązujących przepisów prawa, działań zniesławiających Kamperologia Sp. z o.o. lub godzących w jakiekolwiek inne dobra osobiste Klientów Strony.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad korzystania ze Strony określonych w niniejszym Regulaminie Kamperologia Sp. z o.o. wezwie Klienta drogą mailową do zaniechania takich działań.

Materiały dostępne na Stronie stanowią przedmiot praw Kamperologia Sp. z o.o. lub Klienta. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Strony materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego oraz powszechnie obowiązującego prawa.

Klient przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone treści przez Klienta, stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych mogą być wykorzystywane przez Kamperologia Sp. z o.o. na podstawie nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie tych Materiałów przez Kamperologia Sp. z o.o. uprawniającej do: utrwalania i zwielokrotniania Materiałów w dowolnej technice, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono, rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony powyżej a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Poprzez umieszczenie Materiałów na Stronie, Klient nieodpłatnie przenosi na Kamperologia Sp. z o.o. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych przez Klienta na Stronie.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych na Stronie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Kamperologia Sp. z o.o., ul. Czajewicza 5/7 lok. 47, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231511534 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kamperologia.pl.
Reklamacja powinna określać dane reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji składanych pocztą Klient powinien podać adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji składanych pocztą elektroniczną adres e-mail, na który Kamperologia Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi.

§ 6 Zamówienie i zawieranie umowy sprzedaży

Zamówienia na Stronie dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na Stronie.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Kamperologia Sp. z o.o. następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Strony, ale dopiero w momencie potwierdzenia e-mailowego ze strony Kamperologia Sp. z o.o., które w 24 godziny zostanie przesłane na adres e-mailowy Klienta, podany przy złożeniu zamówienia.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży na Stronie w przypadku wybrania sposobu płatności innej niż „za pobraniem”:
– wybranie Produktów przez Klienta
– złożenie zamówienia przez Klienta
– potwierdzenie e-mailowe przez Kamperologia Sp. z o.o.
– płatność
a w przypadku wybrania płatności „za pobraniem”:
– wybranie Produktów przez Klienta
– złożenie zamówienia przez Klienta
– potwierdzenie e-mailowe przez Kamperologia Sp. z o.o.
– płatność nastąpi przy odbiorze Produktu

Potwierdzenie rejestracji zamówienia następuje w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na Stronie w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zamówienia znajdują się informacje o Produkcie, numer zamówienia, cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy lub odbioru.

Cena Produktu widoczna na Stronie wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na Stronie w trakcie składania zamówienia. 

Klient, składając zamówienie na Stronie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania przez Kamperologia Sp. z o.o. potwierdzenia e-mailowego, przesłanego na adres e-mail Klienta, podany przy złożeniu zamówienia.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kamperologia Sp. z o.o. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku anulowania lub częściowego anulowania zamówienia  Kamperologia Sp. z o.o. zwróci niezwłocznie całą płatność bądź część płatności. 

Kamperologia Sp. z o.o. wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
Faktura wystawiana jest w formacie PDF.
W celu jej otwarcia Klient powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Jeśli Klient nie chce otrzymywać faktur elektronicznych powinien powiadomić o tym Kamperologia Sp. z o.o. i wtedy otrzyma fakturę w formie papierowej.
Fakturę w formie papierowej Klient otrzyma również w przypadku braku możliwości wystawienia faktury elektronicznej.

§ 7 Sposoby i terminy płatności

Kamperologia Sp. z o.o. udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • płatność przelewem na rachunek bankowy Kamperologia Sp. z o.o.
  • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym

– płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPAY

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu TPAY. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi TPAY –  (Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437)

Kamperologia Sp. z o.o., ul. Czajewicza 5/7 lok. 47, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231511534 udostępnia Klientowi następujące terminy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– przy wyborze przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

– przy wyborze przez Klienta płatności gotówką za pobraniem albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki

Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

§ 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy oraz odbioru produktów

Kamperologia Sp. z o.o. udostępnia Klientowi
– przesyłkę Paczkomatem
– przesyłkę na Stacjach Orlen
– przesyłkę Pocztą Polską
– przesyłkę kurierską
– przesyłkę kurierską pobraniowa
– odbiór osobisty w siedzibie Kamperologia Sp. z o.o.

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na Stronie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą termin 10 dni roboczych liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Kamperologia Sp. z o.o.
– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem termin liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

§ 9 Prawo do odstąpienia umowy. Zwrot Produktów i ceny zakupu

Na podstawie przepisów Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Strony bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu.

W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Kamperologia Sp. z o.o., przed upływem terminu wskazanego powyżej, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Kamperologia Sp. z o.o. lub e-mail: kontakt@kamperologia.pl. 

W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem kosztów opisanych poniżej).
Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie do Kamperologia Sp. z o.o.
Wybór sposobu zwrotu Produktów do Kamperologia Sp. z o.o. należy do Konsumenta. 

Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

W przypadku gdy zakup Produktu został sfinansowany na podstawie Umowy Kredytu, zwrot płatności nastąpi od Kredytodawcy.

Za zgodą Kamperologia Sp. z o.o. oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem Kamperologia Sp. z o.o. zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami. Każdorazowo koszt taki zostanie przedstawiony Klientowi w formie pisemnej.

Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Kamperologia Sp. z o.o. ponosi Konsument.

Kamperologia Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Strony nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

– w których przedmiotem świadczenia jest Produkt, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub indywidualnie dla Konsumenta przygotowany

– w których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

– w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić, bo opakowanie zostało otwarte

– w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, są nierozłącznie połączone z innymi Produktami

W sytuacji gdy Konsument przedłoży Kamperologia Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytowej, Kamperologia Sp. z o.o. przekaże takie oświadczenie Kredytodawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Kredytowej, Konsument może być zobowiązany do zwrotu Kredytodawcy odsetek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24). W przypadku gdy Konsument odstąpił od Umowy Kredytowej po wydaniu Produktu przez Kamperologia Sp. z o.o., Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

§ 10 Procedura reklamacyjna

Kamperologia Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Kamperologia Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę.

Reklamacje dotyczące wady mogą być składane na e-mail: kontakt@kamperologia.pl.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
– dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

– datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu

  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
  • żądanie Klienta
  • preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia

Kamperologia Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Kamperologia Sp. z o.o.

Kamperologia Sp. z o.o. nie jest producentem oferowanych Produktów.

Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy dokonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 

§ 11 Dane osobowe 

Z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w Polityce Prywatności

§ 12 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01 2023 roku

§ 13 Nota prawna

Kamperologia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na Stronie w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian.
Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać takie oświadczenie na adres e-mail: kontakt@kamperologia.pl, czego efektem będzie trwałe usunięcie Konta.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kamperologia Sp. z o.o. a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zapisz się do naszego Newslettera

Jakość

Kamperologia.pl sprzedaje tylko produkty o uznanej jakości, zwracamy uwagę na szczegóły wykonania i trwałość. Zapewniamy naszym klientom jakość na lata.

Doświadczenie

Ponad 20 -letnie doświadczenie w sprzedaży i doborze produktów oraz w profesjonalnej obsłudze klienta gwarantuje naszym klientom pełną satysfakcję z zakupów.

Montaż

Profesjonalnie zajmujemy się montażem zakupionych produktów. Staranność i szybkość wykonanych projektów jest u nas wzorcowa. Montaż wykonujemy na terenie Mazowsza.

Serwis

Serwisujemy kampery i urządzenia do kempingu. Przed i po sezonie w dogodnych dla Państwa terminach. Usługi wykonujemy z należytą uwagą i gwarancją jakości.